Rodzina, praca i ja
 
O rodzinie,
    mojej pracy 
         i o mnie 
 

monitoring pozycji
 
 
Hosting
 

 
 
 

 
 
 
Pozycjonowanie
     

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO


nauczyciela kontraktowego .................................................
wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Okres odbywania stażu (ogółem 2 lata i 9 miesięcy):
od 01.09.2006 r. do 24.06.2008 r. staż,
od 25.06.2008 r. do 04.05.2009 r. nieobecność trwające dłużej niż 30 dni,
od 05.05.2009 r. do 10.04.2010 r. staż.

 

Imię i nazwisko opiekuna stażu : ............................................................

 

W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie Pani .......................................................

 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego.UZASADNIENIE

 

W okresie odbywania stażu Pani ........................................... prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w Jej planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:

·         nauczyciel posiadł umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

- posiada wiedzę metodyczną i merytoryczną;

- poprawnie organizuje i prowadzi zajęcia edukacyjne;

- opracował własny system oceniania;

- stosuje różnorodne formy i metody pracy pedagogicznej;

- potrafi dokonać autoanalizy i oceny własnych działań, poszukuje lepszych rozwiązań;

- zna przepisy dotyczące awansu zawodowego ( praca z opiekunem stażu) ;

- prawidłowo prowadzi dokumentację dydaktyczną;

- właściwie dokumentuje dorobek za okres stażu oraz swoje osiągnięcia zawodowe;

- poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne zewnętrzne i wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe(udział w spotkaniach i warsztatach metodycznych, WDN ) i samokształcenie;

- czynnie uczestniczy w pracach organów Szkoły, a zwłaszcza Rady Pedagogicznej, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a także korzysta z ich dorobku;

- prowadził lekcje otwarte dla opiekuna stażu prezentując własne osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;

- współpracował z opiekunem stażu, uczestnicząc aktywnie w spotkaniach instruktażowych i diagnozujących, prawidłowo realizując uwagi i zalecenia, inicjując dodatkowe działania;

- dba o swoją pracownię, gromadząc pomoce dydaktyczne, wzbogacając warsztat pracy.

·         nauczyciel posiadł umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

- w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły opracował plan wychowawczy dla swej klasy (lata 2006 -2008);

- umie współpracować z rodzicami (integracyjne spotkania klasowe, poznawanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego uczniów);

- diagnozował potrzeby wychowawcze uczniów;

- realizował programy profilaktyczno-edukacyjne;

- współpracował z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie;

- współpracuje z pedagogiem szkolnym, zgłaszając problemy;

- inspiruje uczniów do rozwijania zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania predyspozycji artystycznych ;

- aktywizuje uczniów do czynnego uczestniczenia w życiu Szkoły i środowiska (między innymi realizacja projektu „Jestem inny niż mnie znacie”, organizacja „Dnia Teatru”).

·         nauczyciel umiejętnie wykorzystuje w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną :

- ukończył kurs „Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego”;

- wspólnie z opiekunem stażu wykonała i umieściła na stronie internetowej album fotograficzny
”IV
Gminny Przegląd Szkolnych Form Teatralnych” poświęcony przygotowanemu i wystawionemu przez nią spektaklowi ”Masz Prawo”;
- wykorzystuje technologię komputerową do opracowania planów wynikowych, konspektów, scenariuszy lekcji, kart pracy, materiałów do gazetek oraz dokumentacji własnej pracy dydaktycznej, w tym planu rozwoju zawodowego;

- stosuje technologię komputerową na zajęciach (prowadzenie lekcji plastyki z wykorzystaniem multimediów);

- wspólnie z opiekunem stażu opracowała projekt graficzny i wykonała komputerowo zaproszenie i plakat związany z koncertem  „Pięknie Żyć”;

- korzysta z zasobów Internetu w celu wzbogacenia swego warsztatu pracy.

·         nauczyciel stosuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:

- nauczyciel aktywnie uczestniczył w szkoleniach i  warsztatach psychoedukacyjnych między innymi:  „Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizm i sposoby zapobiegania”, „Trening asertywności” oraz ”Porządek i harmonia. Budowa klasowego i szkolnego systemu dyscypliny”
- samodzielnie pogłębia wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki, śledząc na bieżąco literaturę fachową, publikacje w prasie oświatowej;
- stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

·         nauczyciel posiadł umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:

- zna organizację i specyfikę naszej Szkoły oraz wybrane przepisy dotyczące systemu oświaty;
- na bieżąco śledzi aktualizację przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocnych
w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

 

 

 

........................................., dnia ..................                                                                                                           ..........................................................

                                                                                                                                                                                          /podpis opiekuna stażu/

 

 
 
 
 
PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO


Nauczyciela kontraktowego .................................................
wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Okres odbywania stażu (ogółem 2 lata i 9 miesięcy):
od 01.09.2007 r. do 18.08.2008 r. staż,
od 19.08.2008 r. do 05.01.2009 r. nieobecność trwające dłużej niż 30 dni,
od 06.01.2009 r. do 31.03.2009 r. staż,

od 02.02.2009 r. do 31.03.2009 r. nieobecność trwające dłużej niż 30 dni,

od 01 04.2009 r. do 15.12.2010 r. staż.

 

Imię i nazwisko opiekuna stażu: ...........................................................

Na podstawie art. 9 c ust. 6 i 8 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. NR 118, poz. 1112, ze zmianami) i w oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie Pani ...............................................................
 

Pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


UZASADNIENIE

 

 

W okresie odbywania stażu Pani ............................................................ prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:

1. Wykazała się umiejętnością organizacji własnego warsztatu pracy – rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu logopedii i glottodydaktyki, rozpoczęła prowadzenie badań wśród uczniów z zakresu tempa i techniki czytania pod kierunkiem prof. B. Rocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu filologii polskiej. Doskonaliła swoje umiejętności dydaktyczno – wychowawcze uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach psychoedukacyjnych między innymi: „Trening asertywności”, „Porządek i harmonia. Budowa klasowego i szkolnego systemu dyscypliny”, „ Komputer, Internet – pułapki i zagrożenia”, „Możliwość zastosowania programu Microsoft Excel”, „Gelotologia – terapia śmiechem”, ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, „Jak efektywnie korzystać z pracowni multimedialnej”, „Moje mocne i słabe strony w relacji z uczniem – zwiększenie refleksyjności swojego zachowania, wobec ucznia”, „Trening asertywności”, „Metoda Tomatisa - stymulacja audio-psycho-lingwistyczna”, „Jak utrzymać dyscyplinę w klasie”. Podczas trwania stażu pełniła funkcję lidera WDN, sporządzała sprawozdania z działalności WDN, diagnozowała potrzeby szkoleniowe nauczycieli, opracowywała plany pracy w ramach WDN na dany rok szkolny zgodnie z panem rozwoju szkoły i potrzebami nauczycieli, przygotowywała zestawienia odbytych przez nauczycieli form szkoleniowych w danym roku szkolnym. Zamieszczała informacje o odbytych szkoleniach w ramach WDN na stronie internetowej szkoły, przeprowadziła w ramach WDN szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: Współudział rodziców w procesie organizowania pracy wychowawczej nauczyciela".


Samodzielne opracowywała rozkłady materiałów, plany wynikowe, scenariusze lekcji, karty pracy, testy, prezentacje multimedialne, tablice, pomoce i środki dydaktyczne. Dostosowała program nauczania
języka polskiego w gimnazjum w oparciu o nową podstawę programową do poziomu i potrzeb uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. Opracowała kryteria oceniania, przygotowywała testy i sprawdziany, indywidualizując poziom trudności zadań.

 

Współpracowała z zespołami zadaniowymi pełniąc funkcje protokolantki, przygotowywała wnioski z analizy wyników w nauce, z egzaminu diagnozującego z zakresu przedmiotów humanistycznych w klasie II Gimnazjum, egzaminu próbnego z zakresu przedmiotów humanistycznych w klasie III Gimnazjum, egzaminu zewnętrznego w klasie III Gimnazjum
z zakresu przedmiotów humanistycznych. Opracowała testy diagnozujące dla poziomu klas.

Współpracowała z opiekunem stażu, uczestnicząc aktywnie w spotkaniach instruktażowych i diagnozujących, prawidłowo realizując uwagi i zalecenia, inicjując dodatkowe działania. Lekcje realizowane były często z użyciem środków audiowizualnych oraz technologii komputerowej (opracowywała również samodzielnie testy przy pomocy komputera). Atrakcyjność zajęć podnosiło również wykorzystanie słowników, leksykonów, albumów, plakatów, reprodukcji dostosowanych do tematyki prowadzonych zajęć.

 

2. Nauczycielka uwzględniała w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

Uczestniczyła w zebraniach z rodzicami, prowadziła indywidualne rozmowy, przygotowała dla rodziców kartę informacyjną o wyniku próbnego egzaminu w III klasie gimnazjum z zakresu przedmiotów humanistycznych. Karta zawierała informacje na temat mocnych
i słabych stron ucznia. Zorganizowała trzydniową wycieczkę do Gdańska w ramach otwartego konkursu dla szkół
– wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej pt. "Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni", w ramach tego projektu przeprowadziła cykl lekcji w klasie II gimnazjum związanych z legendami i historią Gdańska, przygotowała wystawę związana z pobytem uczniów w Gdańsku – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni. Zapoznała się z wynikami ze sprawdzianu dla szóstoklasistów i wnioskami do dalszej pracy w gimnazjum, uwzględniając je w pracy z uczniami w ramach nauczanego przedmiotu, zapoznała się z orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na ich podstawie sporządzała plany pracy rewalidacyjnej dla wyznaczonych uczniów, prowadziła lekcje uwzględniając problematykę środowiska lokalnego. Uczniowie układali hasła reklamujące gminę, opracowywali plan wycieczki po gminie – zabawa w przewodnika. Współpracowała z wychowawcami biorąc czynny udział w życiu klas podczas organizowanych imprez
i uroczystości szkolnych.

 

Współpracowała z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez i apeli szkolnych.

Współorganizowała imprezy i apele szkolne: Szkolny Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, andrzejki, walentynki, Obchody Świąt Majowych, pożegnanie klas III gimnazjum, współorganizowała Konkurs Wiedzy Humanistycznej dla gimnazjum, opracowywała zagadnienia, sprawdzała prace konkursowe, pozyskała sponsora na zakup nagród za udział w konkursie. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem "Niepokonani pozyskała sponsora, który przekazał pieniądze na konto stowarzyszenia.


Zorganizowała podręczniki do języka polskiego w klasie I Gimnazjum, dostosowane do nowej podstawy programowej. Podjęła się zorganizowania wyprawki szkolnej w formie zakupu podręczników szkolnych, zebrała wnioski i upoważnienia od rodziców, zajęła się zbiorowym zakupem podręczników zgodnie z zapotrzebowaniem dla wszystkich uczniów szkoły. Prowadzi w ramach projektu unijnego zajęcia z gotowania "Europejskie gotowanie – polskie gospodarowanie", które mają pomóc uczniom w podjęciu decyzji o dalszej drodze kształcenia. Prowadząc "Koło języka polskiego" inspirowała uczniów do rozwijania zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania predyspozycji humanistycznych.

 

3. Nauczyciel uwzględniał w swojej pracy konieczność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Podczas zajęć korzystała z programów multimedialnych oraz zasobów Internetu. Przygotowywała prezentacje multimedialne skierowane do młodzieży. W czasie zajęć korzystała z technologii komputerowej, uczniowie samodzielnie pisali listy, zaproszenia, ogłoszenia. Publikowała na stronie internetowej szkoły, krótkie recenzje książek, które warto przeczytać, umieszczała informacje z zakresu logopedii i glottodydaktyki.

 

4. Nauczyciel umiejętnie stosował posiadaną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań. Samodzielnie pogłębia wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki, śledząc na bieżąco literaturę fachową, publikacje w prasie oświatowej. Dzieli się swoja wiedzą publikując zdobyte wiadomości na stronie internetowej szkoły, stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

 

5. Nauczyciel samodzielnie rozwijał wiedzę na temat reformy oświaty, organizacji placówek oświatowych, analizowała aktualne przepisy prawa oświatowego. Współpracowała z zespołem do spraw prawa szkolnego, monitorowała zmiany w WSO, sporządzała uchwały Rady Pedagogicznej, protokołowała posiedzenia zespołu do spraw prawa szkolnego. Systematycznie zgłębiała wiedzę z zakresu prawa oświatowego i śledziła zmiany w nim zachodzące.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..............................................., dnia ..................                                                                                              .......................................................

                                                                                                                                    /podpis opiekuna stażu/

 
 
 

 
Wspierane przez Hosting o12.pl
 © 2002 - 2012 Photo & Created by - Jerzy Ratajczak
 
Push 2 Check